Paralajmërim i tentativave për cënim të sigurisë.

Nëse po e shikoni këtë, ka shumë mundësi që po mundoheni të hakoni faqen Mamir.al. Ne i marrim përgjegjësitë tona mbi mbrojtjen e të dhënave shumë seriozisht dhe e ndërrojmë dhe përforcojmë sistemin tonë të sigurisë shpesh. Ne përdorim edhe partnerë të huaj në këtë proces. Nëse nuk ndaloni, do na detyroni të marrim masat e duhura. Mamir.al ka për synim zhvillimin e aftësive dhe përdorimin e tyre për të mirën e komunitetit, ju sugjerojmë edhe ju t’i përdorni aftësitë tuaja në gjëra kreative dhe shërbyese për komunitetin. Ky paralajmërim sjell në mendje se hakimi është shkelje penale dhe dënohet deri disa vite burg. Nëse akoma e keni të vështirë të ndaloni, ja dicka që mund t’ju ndihmojë:

https://mamir.al/product/ankthi-cfare-eshte-ankthi-teknikat-e-sherimit-nga-ankthi/

If you’re looking at this, there’s a good chance you’re trying to hack Mamir.al. We take our data protection responsibilities very seriously and change and strengthen our security system frequently. We also use foreign partners in this process. If you don’t stop, you will force us to take appropriate action. Mamir.al aims to develop skills and use them for the benefit of the community, we suggest that you also use your skills in creative and useful things for the community. This warning brings to mind that hacking is a criminal offense and punishable by up to several years in prison. If you’re still having a hard time to stop, here’s something that might help:

https://www.onlinetherapy.com/free/